Головна Архів новин
УКР ENG РУС
                             

Тьюнінг

 

Узгодження освітніх структур в Європі
 
Назва проекту Тьюнінг (англ. настройка, регулювання, гармонізація) була вибрана, щоб підкреслити ідею, що університети не намагаються досягти одноманітності своїх програм на здобуття ступеню або будь-якої уніфікованості, директивності або статичної завершеності європейських навчальних планів, а прагнуть знайти точки прив'язки, зближення і спільне розуміння. З самого початку проекту Тьюнінг його основним завданням був захист різноманіття систем європейської освіти, і проект жодним чином не намагається обмежити незалежність університетських і предметних викладачів чи підірвати авторитет органів управління в галузі освіти на місцевому або національному рівні.
 
Проект "Гармонізація освітніх структур у Європі" є проектом за ініціативою університетів, який має на меті запропонувати конкретний підхід до впровадження Болонського процесу на рівні вищих навчальних закладів та предметних областей. Підхід, запропонований в проекті, полягає в методології розробки, перегляду, розвитку, впровадження та оцінювання навчальних програм для кожного з освітніх циклів (ступенів), визначених Болонською декларацією. Оскільки він був перевірений на кількох континентах і виявився плідним, можна вважати його обґрунтованим в світовому масштабі.
 
Крім того, проект Тьюнінг служить основою для розробки контрольних опорних точок (точок прив'язки) на рівні предметної області. Вони є важливими для того, щоб навчальні програми були порівнянними, сумісними та прозорими. Точки прив'язки формулюються в термінах кінцевих результатів навчання та компетентностей. Кінцеві результати навчання - це формулювання того, що повинен знати, розуміти та бути здатний виконати студент після завершення навчання. Згідно з проектом Тьюнінг, кінцеві результати навчання формулюються як рівень компетентності, якого повинен досягти студент. Компетентності являють собою динамічне поєднання когнітивних та мета-когнітивних вмінь, навичок, знань та розуміння, міжособистісних, розумових та практичних вмінь та навичок і етичних цінностей. Розвиток цих компетентностей є метою всіх навчальних програм, які ґрунтуються на багатовіковій спадщині знань і розумінь. Компетентності набуваються в усіх навчальних дисциплінах і оцінюються на різних етапах програми. Деякі компетентності відносяться до предметної області (є специфічними для області, в якій проводиться навчання), інші є загальними (спільними для всіх курсів програми). Зазвичай набуття компетентності відбувається комплексно і циклічно впродовж всієї програми. Щоб зробити рівні вивчення порівнянними, предметні групи проекту Тьюнінг розробили дескриптори циклу (рівня), які також виражаються в термінах компетентностей.
 
Згідно з проектом, впровадження системи, що складається з трьох освітніх циклів (ступенів), передбачає зміну підходу, орієнтованого на викладача, на підхід, орієнтований на студента. Саме студент повинен бути якнайкраще підготовлений до його чи її майбутньої ролі у суспільстві. Тому в рамках проекту було організовано опитування, яким були охоплені роботодавці, випускники вищих навчальних закладів та викладачі з усієї Європи, з метою визначити найбільш важливі компетентності, які повинні бути сформовані або набуті в програмах на здобуття ступеню. Результати цього опитування знайшли своє відображення в сукупності точок прив'язки - загальних та спеціальних предметних (фахових) компетентностей - визначених для кожної предметної області.
 
Крім роботи над впровадженням трьохступеневої системи, в проекті було приділено увагу використанню на загальноєвропейському рівні навчального навантаження студента, яке базується на Європейській системі накопичення і взаємозаліку кредитів (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS). Відповідно до проекту Тьюнінг, ECTS є не тільки системою, покликаною сприяти мобільності студентів у межах Європи завдяки накопиченню та взаємозаліку кредитів, ECTS може також допомогти у розробці та створенні навчальних програм, зокрема в тому, що стосується узгодження та вдосконалення вимог до студентів, які висуваються взаємопов'язаними навчальними дисциплінами. Іншими словами, ECTS дозволяє нам планувати, як краще використати час студента для досягнення цілей навчального процесу, замість того, щоб розглядати час викладача як обмеження, а час студента - як по суті необмежений. Відповідно до підходу, прийнятому в проекті Тьюнінг, кредити можуть бути зараховані тільки тоді, коли досягнуті кінцеві результати навчання.
 
Використання підходу на основі кінцевих результатів навчання та компетентностей повинно також передбачати зміни у методах викладання, вивчення та оцінювання, які застосовуються у програмі. Проект Тьюнінг виявив існуючі підходи і кращий практичний досвід у формуванні загальних та спеціальних компетентностей.
 
Зрештою, проект Тьюнінг привернув увагу до ролі якості в процесі розробки, перегляду, розвитку та впровадження навчальних програм. Було розроблено підхід до підвищення якості, в якому задіяні всі елементи системи навчання. Було розроблено також ряд інструментальних засобів та виявлено приклади практичних рішень, які можуть допомогти навчальним закладам підвищити якість їхніх навчальних програм.
 
Розпочатий в 2000 р. і активно підтриманий, фінансово і морально, Європейською Комісією, проект Тьюнінг зараз охоплює переважну більшість країн, що підписали Болонську декларацію.
 
Робота проекту повністю визнана всіма країнами і основними учасниками Болонського процесу. На конференції з Болонського процесу, яка відбулася в Берліні у вересні 2003 р., було визначено, що програми на здобуття ступеню відіграють в ньому центральну роль. Система понять, на якій базується Берлінське Комюніке, повністю відповідає підходові, сформульованому в проекті Тьюнінг. Це ясно видно із мови, якою воно викладено, де Міністри вказують, що ступені повинні бути описані в термінах навчальних навантажень, рівнів, кінцевих результатів навчання, компетентностей і профілю.
 
На продовження Берлінської конференції, робоча група Болонського процесу виступила з ініціативою розробки єдиної „Системи кваліфікацій європейського простору вищої освіти" (Framework for Qualifications of the European Higher Education Area, "EQF for HE"), яка за концепцією та термінологією повністю відповідає підходові проекту Тьюнінг. Ця система була затверджена на черговій Конференції з Болонського процесу в Бергені в травні 2005 р. У системі "EQF for HE" використані результати як "Спільної ініціативи з якості" (Joint Quality Initiative, JQI), так і проекту Тьюнінг. "Спільна ініціатива з якості", неформальна група експертів з вищої освіти, розробила широку сукупність загальних критеріїв для встановлення відмінностей між різними циклами. Ці критерії загальновідомі під назвою „Дублінські дескриптори". Із самого початку, ініціатива JQI і проект Тьюнінг розглядалися як такі, що доповнюють один одне. ініціатива JQI зосереджує увагу на порівнянні освітніх циклів (ступенів) в загальних термінах, тоді як проект Тьюнінг намагається описати програми циклу на здобуття ступеню на рівні предметних областей. Важливою метою всіх трьох ініціатив (EQF, JQI і Тьюнінг) є досягнення більшої прозорості європейської вищої освіти. У цьому відношенні, найбільшим кроком вперед є ініціатива EQF, тому що вона дає орієнтири для створення національних систем кваліфікацій, що базуються на результатах навчання і компетентностях, а також на кредитах. Ми можемо також зауважити, що існує схожість між EQF та проектом Тьюнінг стосовно важливості початку та підтримки діалогу між системою вищої освіти та суспільством і цінності консультацій - у випадку EQF у відношенні вищої освіти в цілому, у випадку проекту Тьюнінг - у відношенні профілю програм на здобуття ступеню.
 
Влітку 2006 р. Європейська Комісія започаткувала Європейську систему кваліфікацій для навчання протягом життя (European Qualification Framework for Life Long Learning, "EQF for LLL"). II мета полягає у включенні всіх видів навчання в єдину всеохоплюючу структуру. Хоча концепції, на яких базуються "EQF for HE" та "EQF for LLL", різні, вони обидві повністю узгоджуються з підходом Тьюнінг. Як і два інші, варіант LLL (навчання протягом життя) базується на розробці рівнів компетентності. З точки зору проекту Тьюнінг, обидві ініціативи мають своє значення і повинні зіграти свою роль в подальшому розвитку у становленні європейської узгодженої системи освіти.
 
В цій брошурі містяться основні загальні документи, розроблені в рамках проекту Тьюнінг. Вона відображає в цілому спільний підхід, розроблений учасниками проекту, до окреслених вище питань. Всі розділи були опубліковані раніше в більш розгорнутому виді в книгах Tuning 1 та Tuning 2. Ці книги можна знайти на сайті проекту Тьюнінг. При підготовці цієї брошури попередні публікації були переглянуті та оновлені.
 
Крім того, були підготовлені спеціальні брошури з кожній з предметної галузі, які були охоплені проектом Тюнінг. Кожна з цих спеціальних брошур містить загальний опис однієї предметної галузі, який базується на точках прив'язки, визначених в ході узгодження в проекті Тюнінг. Зокрема, основна увага приділяється першим двом освітнім циклам (ступеням) із трьох, визначених Болонською декларацією (бакалаври, магістри, докторський ступінь). Більш детальну інформацію щодо третього освітнього циклу (ступеню), як в цілому, так і на рівні предметної області, можна знайти в першому томі Tuning Journal.
 
Ми сподіваємось і віримо, що матеріали, які містяться в цій брошурі, будуть дуже корисні для всіх закладів вищої освіти, які бажають запровадити принципи Болонського процесу, і що вони допоможуть їм знайти найбільш придатні засоби, щоб скористатися ними для адаптації або створення навчальних програм, які б відповідали вимогам сьогоднішнього суспільства.
 
Комітет з управління проектом Тьюнінг, Грудень 2006 р.
 

 Внесок університетів у Болонський процес. Офіційний випуск, 2-е видання [MS Word]

Українські міста в Інтернеті
Інститут трансформації суспільства
Портал Олега Соскіна - аналітика, статті, коментарі, новини в Україні та за кордоном
OSP-ua.info - События, комментарии, аналитика