Головна Архів новин
УКР ENG РУС
                             

Болонський процес і Україна

БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
 
Інтеграція вищої та післядипломної професійної освіти в європейські та світові структури за умови збереження і розвитку національних досягнень, традицій вищої школи – це один із принципів розвитку освітньої політики України.
 
Інтеграція передбачає реформування системи вищої освіти, основною метою якої є формування потенціалу достатнього для підготовки кваліфікованого спеціаліста відповідного рівня і профілю, конкурентноздатного на ринку праці, який володіє арсеналом інформаційних технологій на рівні світових стандартів, здатний до постійного професійного росту, соціальної і професійної мобільності, сповідує та демонструє інноваційну і творчу активність.
 
Реалізація основної мети можлива за умови створення сучасної нормативно-правової бази, яка б сприяла створенню інноваційного освітнього середовища та його нормативного ресурсного забезпечення (фінансово-матеріальне, кадрове, організаційне, інформаційне) в українських університетах, а відповідно підготовці фахівців з вищою освітою конкурентноздатних на національному і світовому ринку праці і ринку освітніх послуг.
 
 
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 
 
І. Підготовка нормативно-правової бази:
1.1. Створення підзаконних концептуальних документів.
1.1.1. Національна рамка кваліфікацій (міністерство/ уряд/законодавство).
1.1.2. Національна концепція забезпечення якості вищої освіти (міністерство/уряд/законодавство).
1.1.3. Національна концепція запровадження постійно діючого моніторингу якості вищої освіти з урахуванням світового, європейського та національного досвіду (міністерство/уряд/законодавство).
1.1.4. Національна концепція запровадження системи рейтингового оцінювання результатів діяльності вищих навчальних закладів як ключового інструменту управління якістю вищої освіти (міністерство/ уряд/законодавство).
1.1.5. Національна концепція стандартів щодо підготовки фахівців з вищою освітою, що ґрунтуються на компетентнісному підході (міністерство/ уряд/законодавство).
1.1.6. Національна мережа вищих навчальних закладів (міністерство/ уряд/законодавство).
1.1.7. Національна концепція автономії університету (міністерство/ уряд/законодавство).
1.1.8. Запровадження інноваційної ECTS та Додатку до диплома європейського зразка (міністерство/ уряд/законодавство).
 
1.2. Створення основних системних рамкових документів:
1.2.1. Нова редакція закону «Про вищу освіту».
1.2.2. Нова редакція положення про управління навчально-виховним процесом у вищих навчальних закладах.
1.2.3. Створення рамкового статуту вищого навчального закладу.
 
ІІ. Створення відкритої прозорої системи оприлюднення інформації про стан та сталий розвиток системи вищої освіти на інституційному, регіональному, національному, європейському та міжнародному рівнях, що забезпечить динамічне позиціонування вищої освіти України на ринку праці та ринку освітніх послуг, підвищенню її привабливості, прозорості та авторитету.
 
Це сприятиме підвищенню ефективності, соціального партнерства та суспільної відповідальності зацікавлених сторін у забезпеченні якості вищої освіти через:
 
2.1 Систематичну підготовку національних звітів з метою забезпечення та підвищення привабливості системи вищої освіти України і створення позитивного іміджу української університетської освіти в європейських та світових організаціях (як приклад, Національний звіт-2011-2012, Розвиток освіти України, Національна рамка кваліфікацій тощо).
2.2. Постійне і систематичне вивчення кращого досвіду європейських і світових освітніх організацій та університетів щодо якісної підготовки фахівців з вищою освітою, популяризація досягнень української освіти і науки.
 
 
ОСНОВНІ ПОДАЛЬШІ КРОКИ ІЗ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
 
1. Запровадження національної рамки кваліфікацій;
- запровадження трициклової системи підготовки (бакалавр, магістр, доктор філософії);
- визначення місця інтегрованого магістра в системі підготовки фахівців з вищою освітою (медицина, ветеринарія, атомна енергетика тощо);
- створення переліку напрямів освіти з підготовки фахівців, який узгоджується із переліком Європейського простору вищої освіти;
 
2. Створення переліків бакалаврських, магістерських та докторських програм;
 
3. Запровадження стандартів освіти для бакалаврів, магістрів та докторів філософії (PhD), що ґрунтуються на компетентнісному підході;
 
4. Розробка сучасних рекомендацій до запровадження інноваційної Європейської системи трансферу і накопичення кредитів (ECTS(2009 р.) та Додатку до диплома європейського зразка (Diploma Supplement);
 
5. Створення і запровадження інноваційного пакету навчально-методичної документації із врахуванням вимог Європейської системи трансферу і накопичення кредитів (ECTS), стандартів і рекомендацій із забезпечення якості освіти у ЄПВО, Додатку до диплома європейського зразка (Diploma Supplement);
 
6. Формування інноваційних навчальних програм (навчальних планів, діаграм підготовки) з підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії (PhD);
 
7. Запровадження узгоджених навчальних і робочих програм навчальних дисциплін та інноваційних технологій навчання, дистанційного навчання в рамках традиційних підходів до організації навчального процесу у вищій школі;
 
РЕАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ КРОКІВ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ СПРИЯТИМЕ:
а) підвищенню її ефективності та якості;
б) вирішенню проблем визнання українських дипломів за кордоном;
в) мобільності студентів, викладачів, наукових працівників;
г) зміцненню позицій та досягненню рівноправного партнерського положення вищих навчальних закладів і громадян України на європейському і світовому ринку та ринку освітніх послуг

Українські міста в Інтернеті
Інститут трансформації суспільства
Портал Олега Соскіна - аналітика, статті, коментарі, новини в Україні та за кордоном
OSP-ua.info - События, комментарии, аналитика