Головна Архів новин
УКР ENG РУС
                             

 

Основні структурні підрозділи Бюро
 

 

1. БОЛОНСЬКИЙ ОФІС
 
Місія офісу:
- розвиток (реформування) і підвищення якості вищої освіти, відновлення інтересу і довіри до української системи освіти, забезпечення її прозорості і відкритості для громадян України, європейського ісвітового освітнього простору.

Візія офісу:
- стати лідером в пострадянському освітньому просторі, а згодом і у ЄПВО, з питань міжнародної інтеграції освіти і запровадження положень Болонського процесу в університетах.

Мета та напрями діяльності офісу

Мета діяльності: сприяння інтеграції вищої освіти України в європейський і світовий освітній простір, реалізації положень Болонського процесу і державної політики в сфері модернізації та підвищення якості вищої освіти у вищих навчальних закладах.

Основними напрямами діяльності Офісу є:
- сприяння запровадженню положень Болонського процесу в університетському середовищі;
- навчання механізмам реалізації основних інструментів Болонського процесу: Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), Додатку до Диплома європейського зразка, Національної рамки кваліфікацій,  керівників університетів, науково-педагогічного складу та інших зацікавлених осіб;
- консультації і супровід з розробки інформаційних пакетів/каталогів курсів, інноваційних узгоджених навчальних планів і програм навчання в університеті (бакалавр, магістр, доктор філософії (PhD))
- навчання і консультування при створенні узгоджених (тюнінгових) програм підготовки фахівців в системі вищої освіти;
- тренінг і сертифікація координаторів ЄКТС/ДД та учасників інших програм навчання в контексті ЄПВО;
- консультування українських університетів щодо отримання Знака ЄКТС (Label ECTS) і Знака Додатку до диплома (Label DS);
- консультування щодо узгодження внутрішньої системи забезпечення якості в університеті із стандартами і рекомендаціями Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти (ENQA) через:
- створення ефективної системи управління якістю освітнього процесу, яка ґрунтується на результатах навчання;
- постійного поліпшення загальних критеріїв та показників діяльності навчального закладу (рейтинг);
- організація і проведення тематичних засідань, семінарів, симпозіумів, конференцій та інших регіональних, національних та міжнародних форумів;
- підготовка і видання інформаційних, науково-методичних матеріалів з питань розвитку вищої освіти в контексті Міжнародного простору вищої освіти
- співпраці із державними органами управління освітою.

Це сприятиме вирішенню важливих завдань щодо інтеграції українських університетів в національний, європейський та світовий освітній простір, прозорому, зрозумілому визнанню кваліфікацій вищої освіти та забезпечуватиме конкурентноздатність випускників вищих навчальних закладів на ранку праці та ринку освітніх послуг як в Україні так і поза її межами.
 
 2. Центр із Запровадження ЄКТС/ДД в Університетах

Завдання щодо запровадження ЄКТС/ДД
 
Забезпечення прозорості програм навчання, полегшення визнання дипломів і кваліфікацій при запровадженні системи кредитів ЄКТС. Сприяння відкритості, зрозумілості та привабливості європейської вищої освіти для студентів різних країн світу при використанні ЄКТС в цілому.
 
Докменти МОН щодо запровадження ЄКТС/ДД

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 жовтня 2009 року № 943 «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи» необхідно «запровадити, починаючи з 2009/2010 навчального року у вищих навчальних закладах України Європейську кредитно-трансферну систему та її ключові документи («Аплікаційна форма студента», «Угода про навчання», «Угода про практичну підготовку та зобов’язання про якість», «Академічна довідка», «Додаток до диплома європейського зразка») відповідно до вимог Довідника користувача Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) затвердженого Європейською Комісією 6 лютого 2009 року» (На сучасномуетапірозвитку ЄПВО всікраїни-учасниціБолонськогопроцесузаконодавчо затвердили запровадження ЄКТС.Однак до 2009 року вона в повномуоб'ємівикористовувалася в більшніж 1200 університетахЄвропи).
 
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.04.11 № 1/9-326 «Щодо навчання та стажування за кордоном».
 
Наказ МОН України про запровадження «Додатка до диплома» європейського зразка, його видання і визнання в межах держави і за кордоном.
 
Кращий досвід запровадження ЄКТС/ДД в ЄПВО

Вивчення кращого досвіду учасників Болонського процесу (зараз ЄПВО включає 47 європейських країн) з метою адекватного і прагматичного підходу до запровадження інноваційної ЄКТС у вищих навчальних закладах України. Ефективне застосування ЄКТС в організації навчального процесу в університетах з подальшим забезпеченням якості вищої освіти. Забезпечення прозорості, відкритості і справедливості у визнанні кваліфікації вищої освіти випускників українських університетів в ЄПВО та інших регіонах світу. Розвиток, створення та формування накопичувальної системи кредитів при реалізації навчання впродовж життя.
 
Цілі ЄКТС
  • Підвищення прозорості та порівнянності освітніх програм і кваліфікацій
  • Сприяння академічному визнанню. ЄКТС як система перенесення (мобільні студенти)
  • Підтримкареформинавчальнихпрограм. ЄКТС як інструмент для розробкинавчальнихпрограм.
  • Сприяння гнучкості процесі навчання та при отриманні кваліфікації. ЄКТС як накопичувальна система (всі студенти).

Основні (ключові) характеристики ЄКТС

Особистісно-орієнтована система, що ґрунтується на навчальному навантаженні студентів, яке необхідне для досягнення цілей програми, цілей, що переважно визначаються в термінах результатів навчання та компетенцій, які повинні бути отримані.
 
Навантаження студента включає в себе всі аспекти навчальної програми: час використаний для відвідування лекцій, самостійне вивчення, дипломна робота, практика, підготовка та складання екзаменів і тощо. Навантаження студента ≠ контактним годинам або курсам.

Система грунтється на тому, що 60 кредитівстановлятьнавантаженнясередньогостудента денної форми навчання впродовж одного академічного року (1 кредит = 25 до 30 годин навантаження).
 
Кредити ЄКТС можуть бути отримані тільки після завершення необхідної роботи і відповідного оцінювання.
 
Система оцінювання в ЄКТС: корисна зокрема для перенесення кредитів. Порівняльна шкала оцінювання студентів ЄКТС ґрунтується на статистичних даних (вона доповнює місцеві/національні системи).
 
Документи ЄКТС

Інформаційний пакет / Каталог курсу (інформація про організацію та їїпрограминавчання).
Аплікаційна форма студента
Угода про навчання.
Угода про практичнупідготовку та зобов’язання про якість
Академічна довідка
Додаток до диплома європейського зразка

ЄКТС відвідування & Знак ЄКТС

З 2000 року Європейська Комісія фінансує ECTS / DS відвідування 50 вищих навчальних закладівна рік - щоб допомогти їм впроваджувати та застосовувати ECTS.

Знак ECTS було присуджено закладам, які застосовують правильноECTS в всіх ступеневих програмах першого та другого циклу–сприяє підвищенню профіль закладу, як прозорого та надійного партнера в європейському та міжнародному співробітництві.
 
Знак ECTS підлягає постійному консультуванню і перегляду через кожні 4 роки.
 
Презентації про ЄКТС/ДД та їх запровадження в університетах ЄПВО
 
3. Центр створення і розвитку Програм навчання бакалаврів, магістрів, докторів філософії
та визнання кваліфікацій вищої освіти

Досягнення більшої сумісності і порівнянності кваліфікацій (ступенів бакалавр, магістр, доктор філософії (PhD) на національному і міжнародному рівнях відповідно до реформ, які проведено в країнах-учасницях Болонського процесу, в ЄПВО. Розроблення профілів і змісту (рамкових стандартів) кваліфікацій з використанням основних інструментів, які стали загальноприйнятими у ЄПВО – Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), Національної рамки кваліфікацій (НРК), Додатку до диплома (ДД) європейського зразка, як основних викликів для вищих навчальних закладів Європи на сучасному етапі.Тюнінг (узгодження) навчальних планів, програм навчання і програм навчальних дисциплін (курсів).

Запровадження європейських рамкових стандартів для кваліфікацій вищої освіти, інноваційних навчальних програм, системи забезпечення якості на інституційному, національному рівнях, що узгоджується зі стандартами і рекомендаціями Європейської асоціації забезпечення якості вищої освіти, національних інформаційних центрів з академічного визнання і мобільності.
 
Визнання кваліфікацій вищої освіти у ЄПВО.
 
Інструменти Визнання
Лісабонська Конвенція із Визнання(у 1997 році 38 (зараз 56) країн, включаючи Україну, ратифікували Конвенцію)
Європейська система трансферу і накопичення кредитів (ECTS)
ПортфоліоЄвропас (European CV, Diploma Supplement, Certificate Supplement, Europass language passport, Europass mobility)
Європейська і національна рамки кваліфікацій
ДирективаЄК про «регульовані професії», «Фасилітатори»
Мережа ENIC&NARIC – як важлива структура для визнання кваліфікацій.
Довіра між ВНЗ-партнерами.
Прозорість як основа при визнанні кваліфікацій вищої освіти
Центральне значення акредитації при підтримці ENQA
Проблеми різних юрисдикцій: це політичний виклик щодо політики в галузі освіти
Спільні програми (JPs) і спільні дипломи(JDs) як один із шляхів інтернаціоналізації вищої освіти (варто пам’ятати прості кроки, такі як мобільність впродовж семестру при сприянні програми Erasmus)
ТемпусМундус як хороший приклад успішного запровадженняспільних програм (JPs), спільних дипломів (JDs) та кваліфікацій (JointAward)
 
4. Центр інноваційних технологій в освіті. Індивідуальні програми навчання. Студенто-центроване навчання

Концепція інноваційної моделі навчання у вищій освіті з метою проектування навчального середовища для особистісно-орієнтованого підходу до студента та сприяння організації його самостійної та індивідуальної навчальної діяльності (форми, методи, методики, технологій навчання у вищій освіті, які спрямовані на результати навчання (зовнішньо-орієнтовані) та студенто-орієнтовані (в центрі яких знаходиться студент).
 
Механізми запровадження в систему вищої освіти розвивальних технологій професійної освіти та технологій саморегульованого навчання в рамках традиційного навчання:
- когнітивно-орієнтованих технологій: діалогічні методи навчання, семінари дискусії, проблемне навчання, когнітивне консультування, когнітивні карти, інструментально-логічний тренінг, тренінг рефлексії тощо;
- діяльнісно-орієнтованих технологій: методи проектів і направляючих тестів, контекстне навчання, організаційно-діяльнісні ігри, комплексні дидактичні завдання, технологічні карти, імітаційно-ігрове моделювання технологічних процесів тощо;
- особистісно-орієнтованих технологій: інтерактивні та імітаційні ігри, тренінги розвитку, розвивальна психодіагностика тощо.

Механізми запровадження дистанційного навчання (змішаного навчання) в систему вищої професійної освіти та навчання впродовж життя (кейс-технологій, ТВ-технологій, Чат (Chat)-технологій, тютор-технологій тощо).
 
Науково-методичні рекомендації до використання інформаційних технологій в навчальному процесі вищих навчальних закладів.
 
5. Центр забезпечення якості освіти
 
Від індустріального суспільства до суспільства знань. Необхідність забезпечення якості вищої освіти у вищому навчальному закладі. Функції забезпечення якості вищої освіти (QA).
 
Інституційне забезпечення якості вищої освіти (QA).
 
Зовнішнє забезпечення якості вищої освіти (QA).
 
Розвиток процесу із забезпечення якості вищої освіти (QA).
 
Європейські стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості вищої освіти. Потенційні результати навчання. Механізми успіху. Проекти та ініціативи забезпечення якості в Європейському просторів вищої освіти.
 
Базові методологічних складових забезпечення якості вищої освіти за допомогою акредитації, які охоплюють: 1) незалежність агентств і органів; 2) самообстеження (cамоцінка, самосертифікація); 3) зовнішні перевірки рівними; 4) підсумковий звіт; 5) статистичні дані; 6) показники ефективності; 7) залучення роботодавців, випускників, студентів; 8) звіти зовнішніх експертів; 9) внутрішні процеси оцінювання.
 
 
6. Центр мобільності студентів
 
Інформаційно-консультативний центр мобільності. Завдання центру: забезпечення внутрішньої, зовнішньої, кредитної і ступеневої мобільності.
 
Мобільність - однаіз основних цілей у Європі після підписання Римського договору (1957)
Важливий аспект європейської вищої освіти (Болонський процес і Лісабонська стратегія) за сприяння програм Європейської Комісії (SocratesErasmus, ErasmusMundus, Tempus, LLP, LeonardodaVinci, Framework Programmesfor Research аnd Technological Developement) та запровадження положень Болонського процесу у ВНЗ Європи (дво/багато-сторонні угоди, спільні програми).
 
Перешкоди щодо моніторингу рухливості потоків і тенденцій мобільності за відсутності або нестачі послідовної статистичної інформації і загального визначення мобільності, як не дають можливості повністю реалізувати:
- План дій ЄК із Мобільності (2000)
- Фінансову підтримку
- Портативність студентських грантів&позик
- Полегшення доступу до якісного медичногообслуговування і забезпечення добробуту
- Справедливіподатки
- Полегшений доступ для проживання і роботи
- Пропагування переваг мобільності
- Вільний доступ інформації для всіх à PLOTEUS веб-портал
- Сприяти визнанню періодів навчання за кордоном та іноземних кваліфікацій
 
 
7. Центр із моніторингу та забезпечення соціальних вимірів вищої освіти
 
Соціальнийвимір в політичних заявах та комюніке міністрів:
- Празьке комюніке (2001)
- Берлінське комюніке (2003)
- Бергенське комюніке (2005)
- Лондонське комюніке (2007)
 
Систему заходів щодо розширення доступу до якісної вищої освіти (ресурсне забезпечення – кредитування, гранти, спонсорство тощо, організаційне забезпечення - профорієнтація, професійний відбір, навчально-методичне забезпечення – довузівська підготовка, олімпіади, конкурси тощо).
 
Система соціального захисту студентів із соціально-слабких (незахищених) прошарків населення, осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою їх рівного доступу і здобуття вищої освіти.
 
Механізми запровадження моделі фінансування, «гроші ідуть за студентом», яка орієнтована на студента та ґрунтується на грантах.
 
Система національних заходів щодо надання соціальних грантів для категорій соціально незахищених і малозабезпечених студентів.
 
Механізми запровадження системи кредитів (позик) для студентів у взаємодії з українськими державними і приватними банками та іншими фінансовими установами.
 
Заходи щодо захисту випускників вищих навчальних закладів на національному ринку праці та привабливості ринку освітніх послуг для громадян Європи та інших регіонів світу.
 
Моніторинг адекватності ринку освітніх послуг ринку праці із врахуванням міжрегіональних міграційних потоків молоді за освітнім фактором.
 
Механізми щодо сприяння працевлаштуванню випускників із бакалаврськими кваліфікаціями
Заходи для усунення перешкод внутрішньої мобільності студентів та сприяння повному використанню програм мобільності.
 
8. Центр щодо Зовнішніх вимірів вищої освіти
 
Зовнішні виміри вищої освіти програмних документах:
- Велика Хартія університетів
- Меморандум Європейської комісії з вищої освіти в Європейському співтоваристві (1991)
- Лісабонська Конвенція із Визнання (1997)
- Болонськадекларація і подальші міністерські комюніке в Болонському процесі
- Лісабонська Стратегія (2000)
- Заяви Болонських політичних форумів
 
Стратегії ЄПВО в глобальному становленні:
- Європейська спадщина і цінності
- відкрита участь
- необмежене географічне охоплення
 
Основні політичні області стратегії. Поліпшення інформації про ЄПВО:
- Просування європейської вищої освіти з метою підвищення її привабливості і конкурентоспроможності у світі
- Зміцнення співробітництва на основі партнерства
- Інтенсифікація політичного діалогу
- Подальше визнання кваліфікацій
 

 

Українські міста в Інтернеті
Інститут трансформації суспільства
Портал Олега Соскіна - аналітика, статті, коментарі, новини в Україні та за кордоном
OSP-ua.info - События, комментарии, аналитика